Επιλογή Σελίδας

Όροι Χρήσης

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή.

  1. Εισαγωγή

Το https://greek.bible/ αποτελεί την ενημερωτική ιστοσελίδα (στο εξής χάριν συντομίας ‘site’), που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρία με την επωνυμία ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη, αριθμός 50, ΤΚ 10681 όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 090250323 (Δ΄Αθηνών), ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@greekbibles.org και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 210-3839627 (στο εξής χάριν συντομίας η ‘Εταιρία’).

Η χρήση του ενημερωτικού site σημαίνει ότι ο χρήστης έλαβε γνώση και αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (στο εξής χάριν συντομίας ‘Όροι Χρήσης’), οι οποίοι αποκλείουν κάθε άλλου είδους όρους χρήσης πέραν των ρητά αναφερόμενων. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου

  1. Παρεχόμενες πληροφορίες

Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που αναρτώνται στο ενημερωτικό site, αναφορικά με τα στοιχεία της Εταιρίας (επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση κ.λπ.). Στο πλαίσιo της καλής πίστης, η Εταιρία δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής ή σφάλματος κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν μαζί με τη Πολιτική Απορρήτου  και τη Πολιτική Cookies τα νομικά κείμενα που διέπουν τη λειτουργία του παρόντος site.

  1. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία διαθέτει πλήρες επίπεδο συμμόρφωσης με τις διατάξεις που ισχύουν αναφορικά με την πώληση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών. Η Εταιρία, σε περίπτωση πρόβλεψης νέων νομοθετικών διατάξεων ή τροποποιήσεων στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, θα ανανεώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης με στόχο τη πλήρη ενημέρωση του χρήστη.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/ και ποινικής φύσης ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά/ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν υποστεί επισκέπτης ή χρήστης του site ή και τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την καλή λειτουργία των δικτύων που χρησιμοποιεί. Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα υπάρξουν κατά τη λειτουργία του δικτύου διακοπές ή λάθη και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα. Η Εταιρία δεν έχει ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων ιστοτόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

  1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το συνολικό περιεχόμενο του site, ενδεικτικά αναφερόμενων των σημάτων, εικόνων, γραφικών, κειμένων, διακριτικών τίτλων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας (ή και τρίτων από τους οποίους η Εταιρία έχει λάβει άδεια χρήσης για τη λειτουργία του site) και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, διακριτικοί τίτλοι, σήματα, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, λογότυπα, γραφικά, διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό, που παρατίθενται και αντιπροσωπεύουν το site στον διαδικτυακό τόπο https://greek.bible/ ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρίας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία και σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση αυτών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο, ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του site. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

  1. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης ο οποίος επισκέπτεται το site οφείλει να το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου τη καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Επίσης, οφείλει να συμπληρώνει τα αληθή του στοιχεία στη φόρμα επικοινωνίας (Ενότητα ‘ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ’) των οποίων η προστασία επιτυγχάνεται ως περιγράφεται στη Πολιτική Απορρήτου που είναι διαθέσιμη εδώ: https://greek.bible/privacy-policy/

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί το site (α) για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου που είναι παράνομο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, προσβάλλει την εμπιστευτικότητα, το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, (β) για αποστολή ή μετάδοση υλικού που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή (γ) για παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο.

  1. Δήλωση Εχεμύθειας

Η Εταιρία αντιμετωπίζει ως απόρρητη την αλληλογραφία του χρήστη με το site και δε μεταβιβάζει το περιεχόμενό της παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο εφόσον αυτό ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι θίγει την Εταιρία. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για α) την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της Εταιρίας, β) την προστασία του ιστότοπου από κακή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση και γ) την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών ή του καταναλωτικού κοινού. Σε περίπτωση που ο χρήστης δώσει ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνει πληροφορίες, όλες οι πληροφορίες θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

Επιπλέον εάν ο χρήστης ζητήσει έναν από τους υπεύθυνους από το τμήμα εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας να τον βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά του, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και των μηνυμάτων του.

  1. Ακυρότητες

Τυχόν ακυρότητα κάποιου ή κάποιων Όρων του παρόντος, δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών και των σχετικών διεθνών διατάξεων. Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ελληνική νομοθεσία, η οποία θα καθοδηγεί τη χρήση της και την ερμηνεία της. Αν ο χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τη νομοθεσία της χώρας αυτής.

Η μη ενάσκηση από την Εταιρία των εκ παρόντων όρων δικαιωμάτων της, δε συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως.

  1. Επίλυση Διαφορών

Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης, αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.